ads

ขั้นตอนและคุณสมบัติ การขออนุญาตให้มีอาวุธปืน(อย่างถูกกฏหมาย)

ขั้นตอนการขออนุญาตให้มีอาวุธปืน

 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

– บรรลุนิติภาวะ

– สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ

– ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

– มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

 

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ

– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

– ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

– ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

– ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

 

ข้าราชการทหารหรือตำรวจ

– บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ
และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

– ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป

– ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

 

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

– บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน
หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี

หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไร่
ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา

– หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป

– พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ

– หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
มาประกอบการพิจารณา

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

 

การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล
– หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน

– สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)
ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน

– ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบอนุญาต(ป.4)
ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย
– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

– หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
มาประกอบการพิจารณา

– นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

 

การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)

– ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย

– ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา

– สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

– ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย

– ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ

– ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น

– หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน

– นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง

 

การแจ้งการย้ายอาวุธปืน

– ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

– ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

การออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน
– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)

– กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย

– นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 

อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
– ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 100 บาท
– ปืนอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท

2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท

3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ 5 บาท

4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม 1 บาท
ร้อยละหรือเศษของร้อย

5. ใบแทนใบอนุญาต
– ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน ฉบับละ 20 บาท
เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

– ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม ฉบับละ 15 บาท
หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

– ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ 5 บาท

 

หมายเหตุ: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอื่น นอกจากค่าธรรมเนียมเท่านั้น
สถานที่ติดต่อ : ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง

วังไชยา นางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0-2356-9552

 

ที่มา :http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=3.0, เพจ Gunปืน-ปืนกันส์

สปอนเซอร์

13 ความคิดเห็น

  1. I simply wanted to thank you very much once more. I do not know what I would have tried without these tactics shared by you regarding that subject matter. It was actually an absolute scary problem in my position, nevertheless taking note of this specialized tactic you solved the issue took me to weep with happiness. Now i’m thankful for your support and thus sincerely hope you really know what an amazing job you have been putting in training the mediocre ones via your webblog. Most probably you haven’t met any of us.

  2. I’m commenting to let you be aware of of the awesome discovery my child developed browsing the blog. She came to find a good number of details, including how it is like to have a great coaching character to get certain people completely comprehend a number of advanced issues. You actually did more than her desires. I appreciate you for coming up with such effective, dependable, edifying and cool guidance on that topic to Emily.

  3. I’m also commenting to let you be aware of of the excellent discovery my cousin’s child enjoyed checking your blog. She discovered a wide variety of details, most notably how it is like to have a marvelous coaching heart to get many more easily fully understand certain complicated matters. You actually did more than my desires. I appreciate you for delivering such great, healthy, educational and also cool guidance on that topic to Evelyn.

  4. I’m commenting to let you be aware of of the awesome discovery my child developed browsing the blog. She came to find a good number of details, including how it is like to have a great coaching character to get a number of people clearly completely grasp a number of advanced issues. You actually did more than her desires. I appreciate you for churning out such effective, dependable, edifying and cool guidance on that topic to Emily.

  5. I am commenting to let you know of the fabulous encounter my cousin’s daughter experienced reading your site. She even learned many issues, not to mention what it’s like to have a wonderful giving mindset to have many people just grasp chosen grueling subject areas. You really exceeded our expectations. Many thanks for distributing the informative, healthy, educational and also cool guidance on that topic to Evelyn.

  6. I enjoy you because of all of the effort on this blog. Betty delights in carrying out internet research and it’s easy to see why. A lot of people hear all about the compelling form you convey advantageous guidance by means of the blog and attract contribution from other individuals about this area and my child has always been becoming educated a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re carrying out a brilliant job.

  7. I intended to compose you a bit of note in order to give many thanks again considering the beautiful basics you’ve contributed above. It’s extremely generous of people like you in giving easily all a few people could have advertised as an e-book in making some bucks for their own end, certainly considering that you could have done it if you considered necessary. The basics additionally acted as a easy way to be aware that many people have a similar desire just as mine to figure out a great deal more concerning this condition. Certainly there are a lot more enjoyable instances ahead for folks who check out your blog.

  8. I’m commenting to let you be aware of of the amazing discovery my child developed browsing the blog. She came to find a good number of details, including how it is like to have a great coaching character to get a number of people clearly completely grasp a number of advanced issues. You actually did more than her desires. I appreciate you for churning out such beneficial, dependable, edifying and cool guidance on that topic to Emily.

  9. A lot of thanks for all your efforts on this site. Gloria enjoys doing investigation and it’s easy to understand why. Almost all know all concerning the dynamic means you deliver great information on the web blog and as well encourage contribution from other people on that concept plus our daughter is actually being taught a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re the one conducting a glorious job.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here