ads

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน คนมีที่ดินต้องรู้ไว้
การซื้อที่ดินนั้นมีเงินอย่างเดียวไม่พอ จะต้องมีความรู้ด้วยเพื่อจะได้ไม่ถูกใคร เ อ า เ ป รี ย บ ช่ อ โ ก ง กันได้ เพราะที่ดินเองนั้นมีหลายขั้นตอนกว่าจะกลายมาเป็นของเราโดยสมบูรณ์ และวันนี้เรามีความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การรังวัด โฉนดที่ดิน รวม แบ่งแยก และ สอบเขตที่ดิน รวมไปถึงการตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ด้วย มีอะไรบ้างที่คนมีที่ดินจะต้องรู้

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินจะต้องมีความรู้และทราบข้อเหล่านี้
– ที่ดินที่ครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไร ให้นำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอ รังวัดที่ดิน

– ที่ดินตั้งอยู่ที่ไหน หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร

– เจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นผู้ใดบ้าง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่

– สภาพที่ดินเป็นอย่างไร เช่น ที่นา ที่สวน ที่ไร่ ที่อยู่อาศัย

สำหรับการยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินนั้นเราสามารถไปทำเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือจะเป็นที่สำนักงานทีจังหวัดสาขา หรือในเขตที่ดินอำเภอก็ได้ โดยเอาที่ว่าที่ดินในโฉนดที่เราจะเอาไปยื่นนั้นตั้งอยู่ในเขตไหนก็ไปที่นั่นเลย ยกเว้นว่า ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอค่อยไปติดต่อกับสำนักงานที่ดินจังหวัดก็ได้ ก่อนจะทำจัดการทำเรื่องก็อย่าเตรียมเอกสารต่าง ๆ ไปให้พร้อม

หลักฐานประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก หรือสอบเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
– บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

– โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

– บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

– โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้

(1) ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดง ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ประเภทเดียวกัน เว้นแต่ โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้

​(2) ต้องมีชื่อผู้ถือ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน

​(3) ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน
1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์

2. รับคำขอสอบสวน ชำระเงิน ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม คำขอ

3. ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด

4. ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง

5. รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน

6. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันที่กำหนดไว้

7. คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน

8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน

9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก

10. ตรวจอายัด

11. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด

12. แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก

13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา

15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

ขั้นตอนการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์
1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ

2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อกำหนดวันทำการรังวัด

– กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด

– กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ

3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ

4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ

5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯลฯ

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน รายละเอียด

1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บาท

– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) ไร่ละ 2 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 30 บาท

– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 30 บาท

– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท

– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

3. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน

– ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บาท

– ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ) ไร่ละ 2 บาท

4. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

– ถ้าเรียกเป็นรายแปลง แปลงละ 40 บาท

– ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ 40 บาท

– ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บาท

– ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บาท

– ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท

5. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

– ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

– ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท

– ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท

– ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ 10 บาท

– ค่าหลักเขต หลักละ 15 บาท

6. ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ

– กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

– ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบ

– กระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

– ค่าป่ายการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497) มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

– เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท

– เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท

3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท

3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท

2. เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท

3. เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท

4. เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท

– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

หมายเหตุ

​​– กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

– กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือที่สวนเป็นไม้ ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

– กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

​- กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

– กรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

– กรณีมีเหตุข้อ1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

จะเห็นว่ามีอะไรค่อนข้างจุกจิกและดูยุ่งยากมากทีเดียว แต่ก็ไม่ยากอะไรสำหรับคนที่เคยทำมาบ้างแล้วจะทำง่ายขึ้น คล่องในการเตรียมตัวเตรียมเอกสาร และที่สำคัญคือเตรียมค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนด้วย หากคุณไม่รู้เรื่องอะไรเหล่านี้เลยที่ดินที่คุณมีอาจจะค่อย ๆ กลายเป็นของคนอื่นแบบที่คุณไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้ ฉะนั้นก็มีความรู้ติดตัวเอาไว้บ้างจะดีกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมที่ดิน , sharenoi

สปอนเซอร์

51 ความคิดเห็น

 1. I think that
  is among the so much significant information for me.
  And I’m glad studying your article.
  But wanna remark
  on few general things, The website style is ideal, the
  articles is truly excellent : D.
  Just right task, cheers

 2. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three
  emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Many thanks!

 3. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am experiencing issues with
  your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it.
  Is there anybody else having identical RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond?

  Thanx!!

 4. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I
  would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the
  hang of it!

 5. Please let me know if you’re looking for a writer for your site.

  You have some really great articles and I think I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the
  load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please shoot me an email if interested.

  Kudos!

 6. I am really inspired together with your writing talents as smartly as with the structure for your weblog.
  Is that this a paid topic or did you customize
  it your self? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s uncommon to peer a nice weblog like this one
  today..

 7. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly loved surfing around your blog posts.

  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write once more very soon!

 8. I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser
  compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about
  my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any solutions to help fix this problem?

 9. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles
  or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.

  Reading this info So i’m happy to show that I
  have an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I
  needed. I such a lot surely will make certain to don?t overlook this site and give it a glance on a
  continuing basis.

 10. free dating sites
  Hi, I think your website could possibly be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine however,
  if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick
  heads up! Besides that, excellent website! dating sites

 11. scoliosis
  Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog based on the same subjects you discuss and
  would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send
  me an email. scoliosis

 12. Its such as you learn my mind! You seem to understand a
  lot approximately this, like you wrote the e-book in it or something.

  I think that you could do with some p.c. to pressure the message house a bit, however other than that, this is wonderful blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

 13. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and set up my
  own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 14. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the outstanding work! asmr 0mniartist

 15. ผมมีพี่น้อง3คน ที่นา7ไร่
  และทีบ้าน (ไม่ทราบ)
  เป็นที่ของพ่อ แต่พ่อใด้เสียไปแล้ว
  ถ้าแบ่งให้เท่าเทียมกัน คง 2ไร่กว่าๆ
  ส่วนทีบ้าน น่าจะไร่กว่าๆ
  ถ้าการแบ่งที่ นา 3คน ต้องทำยังใง
  บ้างครับ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ และการยื่นคำร้องต้องยืนกับ
  ผนักงานกรมทีดิน แผนง อะไร
  ขอ ทราบรายละเอียดด้วยครับ

 16. รบกวนสอบถามค่ะ แล้วถ้ารังวัดที่ดิน 6 ไร่กับ 100 ตารางวา ใช้เวลา 1 วัน ควรใช้จ่ายควรเป็นเท่าไหร่ค่ะ หรือมีเกณฑ์ในการคำนวณอย่างไร เรื่องการจ่ายค่ารังวัดเราสามารถเรียกร้องจากที่ดินข้างเคียงได้ด้วยหรือไม่ค่ะ เพราะที่ดินข้างๆทำการทำสวนของตนเองและเกิดความเสียหายต่อหลักหมุด จึงไม่สามารถดูเขตแดนเดิมได้ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here