อัพเดทล่าสุด! เงินอุดหนุน สำหรับเด็กแรกเกิด 600 บาท ชี้แจงทุกข้อสงสัย!

เป็นเรื่องที่คนเป็นพ่อแม่ควรรู้เป็นอย่างมาก สำหรับกรณีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา หลายครอบครัวที่มีลูก ยังมีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราจึงนำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้คลายข้อสงสัยกัน

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด สำหรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด ชี้แจงทุกข้อสงสัย!

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิได้คือ ผู้ที่คลอดบุตรตั้งแต่ 1ต.ค.58 เป็นต้นมา

บุคคลทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ผู้มีประกันสังคม/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ:ที่มีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกินคนละ 100,000บาท

วิธีคิดค่าเฉลี่ยรายได้รายครัวเรือน (รายได้ต่อคน/ต่อเดือน/ต่อปีของทุกคนในครัวเรือน ÷ จำนวนคนที่อาศัยในครัวเรือนนั้น(รวมเด็กแรกเกิดที่ต้องการรับสิทธิด้วย)

ตัวอย่าง  บ้านนาย ก. มีคนในครัวเรือน 4คนรวมเด็ก (ในบ้านมีกี่คนทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ใส่มาให้หมด เพราะต้องหาค่าเฉลี่ยจากจำนวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคน(พ่อแม่ ลูก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกคนทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ ที่อยู่ในบ้านนำมารวมทั้งหมด)

นาย ก.มีเงินเดือน 5,000 บาท×12เดือน=60,000 บาทต่อปี

นาย ข.มีเงินเดือน 5,000 บาท×12 เดือน=60,000บาทต่อปี

นาง ค.มีเงินเดือน 5,000 บาท×12 เดือน=60,000 บาทต่อปี

เด็กชาย ง. ไม่มีรายได้

นำรายได้ต่อปีของทุกคนมารวมกัน  60,000×3(จำนวนผู้มีรายได้)=180,000บาท÷4(จำนวนผู้ที่อยู่ในบ้านทั้งหมดรวมเด็กด้วย) จะได้รายได้เฉลี่ยต่อคนในครัวเรือนนี้=(45,000 บาท ซึ่งหากยอดนี้ไม่เกิน1แสนบาทคุณคือผู้ได้รับสิทธิ)

* เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ลงทะเบียนไปแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ  ยกเว้นกรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพราะขณะนั้นรายได้เฉลี่ยคุณเกิน 1แสน หรืออยู่ในระบบประกันสังคมในช่วงนั้น คุณสามารถมาลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่จะไม่ได้รับเงินย้อนหลัง จะได้รับเงินเฉพาะที่นับตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียน

*การลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่31 พ.ค.- 30 ก.ย.62

*เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) และได้ยื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนละ 600 บาทนับตั้งแต่วันที่เกิด จนอายุ 6ปี แต่หากไม่มาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้รับเงินตั้งแต่เดือนที่มาขอใช้สิทธิ์จนอายุครบ 6ปี

*เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์จนอายุครบ 6ปี

คุณสมบัติ

1.หญิงตั้งครรภ์ หรือมารดา หรือ บิดา หรือ ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย(พ่อหรือแม่เป็นต่างชาติก็ได้แต่บุตรต้องมีสัญชาติไทย) อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย มีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี และ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

หมายเหตุ1
1.มีหนังสือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ลงวันที่ 27มิ.ย.62 ให้ชะลอการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ และจำเป็นต้องรอให้ พม.ยกร่างระเบียบใหม่เพื่อรองรับนโยบายนี้ให้แล้วเสร็จเสียก่อนจึงจะเริ่มคีย์ข้อมูลเข้าระบบอีกครั้ง อย่างไรก็ตามผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเงินอุดหนุนฯสามารถส่งเอกสารที่ท้องถิ่นได้ตามปกติ

2.รายชื่อของกลุ่มที่ยื่นลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ พมจ.ได้คีย์เข้าระบบครบแล้ว(ก่อนเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่ 31 พ.ค.62)

3.กรณีลงทะเบียนแล้ว และเคยได้รับเงินแต่เงินขาดช่วงไประยะเวลาหนึ่ง กลุ่มนี้จะได้รับเงินย้อนหลังนับตั้งแต่เม.ย.61 แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะโอนเงินกลุ่มนี้ได้เมื่อใด
(กลุ่มตามข้อ2-3 คาดว่ากรมบัญชีกลางจะเริ่มโอนเงินให้ตั้งแต่เดือน ก.ค.62)

หมายเหตุ2
จะให้ย้อนหลังเฉพาะกรณีที่เคยได้รับ แต่ถูกระงับไปในช่วง เม.ย.61…กลุ่มนี้จะได้รับย้อนหลังในส่วนที่หายไปด้วย

การโอนเงินตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ปี58 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า 36,000 บาท แต่ไม่เกิน1แสนบาทต่อปี

บุตรข้าราชการ /บุตรผู้ประกันสังคม ที่เพิ่งลงหรือกำลังจะลงตามระเบียบใหม่(เปิดลงทะเบียนตั้งแต่31พ.ค.62) จะต้องรอให้ พม.ยกร่างระเบียบใหม่มารองรับนโยบายนี้ก่อนจึงจะได้รับการโอนเงินให้   ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิก่อนหน้านี้ยึดตามระเบียบเดิม(กลุ่มที่เงินตกค้าง) คาดว่าจะได้รับเงินเร็วๆนี้ค่ะ

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
-แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)

-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

-สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก

-สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

-สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1

-สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

-สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
……………

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้
-ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ

-ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

-ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

-กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532

-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6