ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่มโ ท ษข่ ม ขื น ผู้กระทำมีโทษถึง ป ระ ห า ร ชี วิ ต!!

เป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเห็นด้วยอย่างยิ้ง สำหรับเรื่องกฎหมายการเพิ่มโท ษ ข่ ม ขื น เพราะหลายๆคนได้ออกมาพลักดันให้มีการเพิ่มโท ษจากเดิม เพราะเห็นว่ากฏหมายเดิมโท ษสำหรับ ข่ ม ขื นยังน้อยไป ซึ่งวันนี้ผลออกมาให้เห็นแล้ว ดังนี้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอ า ญ า ความยาวทั้งหมด 8 หน้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้…

 เพิ่มโท ษก ระ ทำ ชำ เรา เด็ก สูงสุดถึงจำ คุ กตลอดชีวิต

มาตรา 277 ผู้ใดกระทำ ชำ เรา เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้น จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโ ท ษ จำคุ กตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 4 แสนบาท

ถ้าเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ต้องระวาง โท ษจำ คุ กตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 1 แสน 4 หมื่นบาท ถึง 4 แสนบาท หรือจำ คุ ก ตลอดชีวิต

 

หากเหยื่อถึงต า ย ผู้กระทำมีโ ท ษถึงป ระ ห า ร ชี วิ ต

มาตรา 277 ตรี ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 276 วรรค 3 หรือมาตรา 277 วรรค 4 หากการกระ ทำ ชำ เ ราเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายส า หั ส ผู้กระทำต้องระวางโท ษป ระ ห า ร ชี วิ ต หรือจำ คุ ก ตลอดชีวิต แต่หากเหยื่อถึงแก่คว า ม ต  า  ย ผู้กระทำต้องระวางโทษ “ป ระ ห า ร ชี วิ ต”

 

บันทึกภาพเพื่อแสวงหาประโยชน์เพิ่มโทษอีก 1 ใน 3 ถ้านำไปเผยแพร่เพิ่มโทษกึ่งหนึ่ง 

มาตรา 280/1 ถ้าผู้กระทำได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำ ชำ เ ร า หรือการกระ ทำ อ น าจ า รนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ให้เพิ่มโท ษ อีก 1 ใน 3 ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ แต่หากมีการเผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือเสียงการกระทำ ชำ เร า หรือการกระทำ อ น า จ า รนั้นแล้ว ต้องเพิ่มโท ษ หนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ อีกกึ่งหนึ่ง