ผลวิจัยชี้ “ความขี้เกียจ” เป็นสัญญานของ “ความฉลาด”

งานวิจัยชิ้นหนึ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุ คนขี้เกียจมีแนวโน้มเป็นอัจฉริยะมากกว่าคนขยัน

โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Florida Gulf Coast

ด้วยการทำแบบทดสอบวัดทัศนคติแยกคนอัจฉริยะออกมาจากคนทั่วไป

หลังจากตอบแบบสอบถาม นักวิจัยสามารถแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักคิด กับ กลุ่มที่ไม่ใช่นักคิด

จากนั้นให้ทั้ง 2 กลุ่ม สวมสายรัดข้อมือวัดพลังงานที่เสียไปจากการทำกิจกรรมต่างๆ ภายใน 1 สัปดาห์

ผลปรากฏว่า กลุ่มนักคิด มีการทำกิจกรรมต่างๆ น้อยกว่าอีกกลุ่ม

เพราะฉะนั้น คนอัจฉริยะ มักมีแนวโน้มที่จะแสดงออกถึงความขี้เกียจมากกว่า…

ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยจึงมองว่า กลุ่มอัจฉริยะที่ทำกิจกรรมน้อยกว่า เพราะจะทำในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเท่านั้น

ส่วนอีกกลุ่มคือคนขยันธรรมดาทั่วไป ที่พยายามจะทำทุกสิ่ง ทั้งๆ ที่บางสิ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ตาม

 

ที่มา BUGABOO NEWS